Natječaj za prijam u radni odnos Servirka – spremačica na neodređeno puno radno vrijeme

17.12.2019

Natječaj za prijam u radni odnos Servirka – spremačica na neodređeno puno radno vrijeme

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića „ŠARENI SVIJET“ objavljuje

 

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos Servirka – spremačica: 1 izvršitelj/ica – na neodređeno puno radno vrijeme, uz  probni rad od šest mjeseci

 

UVJETI ZA RADNO MJESTO SERVIRKA – SPREMAČICA :

Prema Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u Dječjem vrtiću („Narodne novine“ broj 133/97).

  • NSS
  • Osnovna škola

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu u prijavi na natječaj pozvati će se na to pravo i uz prijavu priložiti sve dokaze o pravu na koje se poziva.

ROK PRIJAVE:

8 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči i web stranicama Zavoda za zapošljavanje.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

  1. Životopis (vlastoručno potpisan)
  2. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  3. Dokaz o hrvatskom državljanstvu
  4. Uvjerenje o nekažnjavanju, te da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
  5. Uvjerenje o nekažnjavanju u prekršajnom postupku (ne starije od 6 mjeseci)
  6. Uvjerenje Centra za socijalnu skrb o ne izricanju mjere za zaštitu dobrobiti djeteta
  7. Elektronski ispis staža iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Dokazi mogu biti u preslici, a izvornici se donose na uvid kod zaključivanja ugovora o radu.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti u zakonskom roku na adresu:

Dječji vrtić „ŠARENI SVIJET“

Frankopanska 180

34000 Požega

s naznakom „Natječaj za Servirka – spremačica“

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

 

KLASA: 112-01/19-01/02

URBROJ: 2177/01-11-04-19-01

Požega, 17. 12. 2019. godine

 

 

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Sanja Kerner

Dokumenti