Natječaj za izbor i imenovanje RAVNATELJA DJEČJEG VRTIĆA (m/ž)

03.01.2024

Natječaj za izbor i imenovanje RAVNATELJA DJEČJEG VRTIĆA (m/ž)

DJEČJI VRTIĆ

ŠARENI SVIJET

FRANKOPANSKA 180

34000 POŽEGA

Telefon: 034/201-537

Mobitel: 099/8615-176

E – mail: djecjivrticsarenisvijet@yahoo.com

 

 

 

Na temelju članka 37. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (”Narodne novine”, broj 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 35. Statuta Dječjeg vrtića ŠARENI SVIJET Upravno vijeće raspisuje

 

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje

RAVNATELJA DJEČJEG VRTIĆA (m/ž)

određeno nepuno radno vrijeme (4 sata) – 1 izvršitelj/ica, uz probni rad od šest mjeseci

 

Za ravnatelja dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja, pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika prema odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, te ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.

 

Ravnatelj se imenuje na 4 godine.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti sljedeće dokumente:

  • životopis,
  • presliku diplome,
  • presliku osobne iskaznice,
  • potvrdu o radnom stažu u djelatnosti predškolskog odgoja (potvrda HZMO-a),
  • dokaz o položenom stručnom
  • uvjerenje o nekažnjavanju u izvorniku, ne starije od dana objave natječaja
  • neobavezno: dokaze o poznavanju rada na računalu, preporuke i dokaze o dodatnim kompetencijama.

 

Odgojitelji i stručni suradnici koji su imali zasnovan radni odnos u predškolskoj ustanovi prije 18. 12. 1997. godine, nisu obvezni dostaviti dokaz o položenom stručnom ispitu, ali su dužni dostaviti dokaz da su prije tog datuma bili u radnom odnosu u predškolskoj ustanovi, kao

 

 

 

dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 32. Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u vrtiću (NN br. 133/97, 4/98).

Prijave na natječaj kandidati moraju poslati u zatvorenoj omotnici na adresu: Dječji vrtić „ŠARENI SVIJET“ Frankopanska 180, Požega, u roku od 8 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči i internetskim stranicama Zavoda za zapošljavanje, s naznakom: ”Natječaj za ravnatelja – ne otvaraj”.

 

Uredna prijava je ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

 

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se prijavljenim kandidatom. Osobi se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj. Osoba nema pravo podnošenja pravnog lijeka protiv te obavijesti.

 

O rezultatima izbora ravnatelja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Izabrani i imenovani kandidat stupa na dužnost 22. siječnja 2024. godine.

 

 

KLASA: 112-01/24-01/02

URBROJ: 2177-1-11-04-24-01

Požega, 03. 01. 2024. godine

 

 

Predsjednica Upravnog vijeća:

 

Vesna Bauković

Natječaj ravnatelj 3.1.24

 

Dokumenti