Natječaj za prijam u radni odnos odgojitelja/ica

Natječaj za prijam u radni odnos odgojitelja/ica

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića „ŠARENI SVIJET“ objavljuje

 

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos odgojitelja/ica

 • neodređeno puno radno vrijeme – 1 izvršitelj/ica, uz probni rad od šest mjeseci

Za prijam u radni odnos odgojitelja kandidati moraju ispunjavati, osim općih uvjeta, uvjete propisane člankom 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/ 07 i 94/13) te članka 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću („Narodne novine“ broj 133/97).

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijam u radni odnos:

 • završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima (odgojitelj predškolske djece – nastavnik predškolskog odgoja), odnosno završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja,
 • položen stručni ispit

Pored navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijem u radni odnos:

 1. punoljetnost
 2. hrvatsko državljanstvo
 3. zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostavit će izabrani kandidat po dostavljenoj obavijesti o izboru.
 1. radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke propisane člankom 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ 10/97, 107/07 i 94/13).

Kao dokaz o ispunjavanju uvjeta za prijam u radni odnos kandidati moraju priložiti sljedeće dokumente:

 • životopis (vlastoručno potpisan),
 • preslik domovnice,
 • preslik svjedodžbe/diplome o stečenoj stručnoj spremi,
 • presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu,
 • presliku uvjerenja o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci),
 • elektronski ispis staža iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

 

Prijave se podnose preporučeno poštom ili osobno, u zatvorenoj omotnici, u sjedište Dječjeg vrtića „ŠARENI SVIJET“, u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu Dječji vrtić „ŠARENI SVIJET“, Frankopanska 180, 34000 Požega, s naznakom „NE OTVARAJ – za natječaj odgojitelj“.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

KLASA: 112-01/22-01/01

URBROJ: 2177-1-11-04-22-01

Požega, 7. 3. 2022. godine

 

 

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Vesna Bauković

NATJEČAJ ODGOJITELJ

Dokumenti